Board Of Directors

Home / Board Of Directors

Board Of Directors

BOARD OF DIRECTORS - 2017
#Name
1Manju Kaul (Chairperson)
2Mohan Kelkar
3 Varsha Desai
4Sudha Bhan
5Vani Singhal
6 Basavaraju Ganganna
7 Sanat Shetty
BOARD OF DIRECTORS - 2018
#Name
1Manju Kaul (Chairperson)
2Mohan Kelkar
3 Varsha Desai
4Sudha Bhan
5Vani Singhal
6 Basavaraju Ganganna
7 Sanat Shetty
8Sameer Verulkar
9Venkat